Dagen Mot Homofobi, Transfobi och Bifobi 2018

De senaste 30 åren har många lagar och processer förändrats i Sverige. Idag är det många fler som lever öppet som homosexuella eller transpersoner. De är dock fortsatt en väldigt utsatt grupp. Många upplever diskriminering, osynliggörande, mobbning, våld och hot om våld samt att det finns en utbredd negativ inställning bland befolkningen. Det finns alltså all anledning att uppmärksamma den 17 maj – den årliga dagen mot homofobi, transfobi och bifobi.

6 viktiga datum i Sveriges historia för homosexuella och transpersoner

Vad är homofobi, transfobi, bifobi?

Fobi betyder att man har en ihållande överdriven rädsla för en situation, aktivitet eller sak. Det är dock inte betydelsen när man använder orden homofobi, transfobi eller bifobi. I dessa fall är betydelsen snarare att man tycker att detta är någonting fel.
Homofobi är alltså när man tycker att homosexualitet är något fel eller att det är fel att vara homosexuell. Transfobi är när man tycker att det är fel att vara transperson eller på något sätt bryta normen om könsidentitet eller könsuttryck. Bifobi är när man tycker att bisexualitet är något fel eller att det är fel att vara bisexuell.
Det finns flera underliggande orsaker till homofobi/transfobi/bifobi såsom rädsla, okunskap, ideologi eller sociala normer. Det kan även ta sig i uttryck på olika sätt såsom avståndstagande, kränkande ord eller handlingar, diskriminering, hatbrott.

Homofobin är inte på väg bort

1979 tog man bort diagnosen homosexualitet som sjukdom. Sedan dess har lagstiftningen succesivt förändrats. 1987 blev det förbud att diskriminera personer på grund av sexuell läggning. 1988 kom lagen om samkönade samboförhållande. Sedan 2003 så får homosexuella par prövas för adoption. År 2009 blev äktenskapet könsneutralt. Mycket har alltså hänt och man skulle därför kunna tänka sig att samhället nu har fullt ut accepterat homosexualitet och att det inte ska vara förenat med något hinder att leva öppet som homosexuell. Så är dessvärre inte fallet.
Enligt Brå utsattes omkring 23 000 personer för 45 000 homofobiska hatbrott under 2016. Enligt kriminalstatistiken är det främst män som både utsätter andra och själva utsätts. Detta kan till viss del förklaras med att homosexuella män i högre grad polisanmäler att de utsatts för hatbrott. Majoriteten av brotten inträffar på allmän plats, i hemmet och på internet. Vid knappt hälften (47 procent) av de anmälda hatbrotten så var gärningspersonen obekant för den utsatta. I 36 procent var gärningspersonen en ytlig bekant och i 6 procent av fallen var gärningspersonen en närstående.
Unga personer är överrepresenterade i statistiken vad gäller utsatthet för våld och hot av jämnåriga. Platser som skolan och hemmet upplevs oftare som en otrygg plats av dessa ungdomar. Enligt Brås statistik från 2016 över hatbrott mot sexuell läggning var andelen som begicks i skolan 6 procent. Vid drygt hälften av de anmälda hatbrotten var gärningspersonen obekant för den utsatta. I 3 procent av fallen var gärningspersonen en skolkamrat.

Transfobi på uppgång

Olika statistik och undersökningar visar att transpersoner fortsatt är en väldigt utsatt grupp. Många upplever diskriminering, osynliggörande och kränkningar såsom mobbning, våld och hot om våld samt att det finns en utbredd negativ inställning bland befolkningen. Enligt Statens folkhälsoinstitut bedöms diskriminering i stor utsträckning påverka personers hälsa negativt. Följderna av att transpersoner utsätts för olika former av kränkningar och våld i sin vardag leder således till både högre fysisk som psykisk ohälsa.
Vid en jämförelse mellan grupperna homo-, bi och transpersoner tycks bisexuella ha en sämre psykisk hälsa än homosexuella medan transpersoner har sämst psykisk hälsa av samtliga grupper. Både svensk och internationell forskning visar att unga transpersoner har en särskild sårbarhet till följd av särskilt utbredd stigmatisering, diskriminering och isolering.
Antalet anmälda hatbrott med transfobiska motiv har femdubblats sedan 2008, men låg år 2016 fortsatt på blygsamma 76 anmälda brott. Då måste man dock beakta att könsöverskridande identitet eller uttryck idag INTE ingår som grund för lagarna om hets mot folkgrupp och olaga diskriminering. Man kan därför förstå om det är få som anmäler hatbrott. Det är först i diskrimineringslagen som könsöverskridande identitet eller uttryck är en grund. Det är diskrimineringsombudsmannen som säkrar att diskrimineringslagen efterföljs och den gäller enbart arbetsgivare och organisationer.

Bifobi kvarstår i samtliga grupper

Man pratar ofta om homosexualitet och homosexuella, men nämner sällan bisexualitet och bisexuella. Detta är en grupp som ofta blir stigmatiserade av både heterosexuella och homosexuella. Samtidigt som man sällan synliggör eller diskuterar problematiken. Det finns också väldigt lite statistik och forskning inom området.
Det är idag många som inte vågar komma ut som bisexuella. De som lever som öppet bisexuella blir ofta ifrågasatta och får höra att de är osäkra på sin läggning och måste bestämma sig för att vara antingen homosexuell eller heterosexuell. Som en logisk följd har därför gruppen bisexuella en sämre psykisk hälsa än homosexuella.

IDAHOT är viktigt även idag

Det finns alltså fortfarande uttalad homofobi, transfobi och bifobi i det svenska samhället. Den 17 maj är därför fortsatt en viktig dag att uppmärksamma.
Den internationella dagen mot homofobi, transfobi och bifobi, IDAHOT, har firats den 17 maj varje år allt sedan 2004. Anledningen till att man valde just detta datum, var att Världshälsoorganisationen (WHO) den 17 maj 1990 beslutade att inte längre klassa homosexualitet som en psykisk sjukdom.
Initialt så firades dagen specifikt för att uppmärksamma homofobi. År 2009 lade man till transfobi i titeln och år 2015 så lade man även till bifobi. Idag firas dagen i mer än 130 länder, inklusive 37 länder där sex mellan personer av samma kön är brottsligt.
Mångfaldsakademien och SpotMi publicerar löpande information och artiklar om värderingar och likabehandling och dess betydelse för företag och företagaren. Om du vill läsa mer inom området HBT+, så finner du information här .Källa: 1177, Fobier
Källa: Brottsförebyggande rådet (Brå), Hatbrott 2016 (2017)
Källa: Brottsförebyggande rådet (Brå), Hatbrottsstatistik (2017)
Källa: Fobikliniken, Fobi & Fobier
Källa: Fondation Émergence inc., Frequently Asked Questions
Källa: Forum för levande historia, Homo-, Bi-, Transfobi
Källa: Göteborgs rättighetscenter - mot diskriminering, Vad är hatbrott?
Källa: International Day Against Homophobia and Transphobia, What is May 17th
Källa: RFSL, Begreppsordlista
Källa: Statens folkhälsoinstitut Östersund och författarna, Vem får man vara i vårt samhälle? (2008)
Källa: UMO, Homo- och bifobi
Källa: Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid, Unga hbtq-personers utsatthet för våld

Kommentarer

  1. Most EU international locations enable 카지노 사이트 a minimum of|no much less than} some video games of likelihood to be provided on the internet. Some international locations enable all video games, whereas others only enable certain sorts similar to betting, poker or casino video games. In some European jurisdictions, monopolistic regimes offering online gambling companies have been established.

    SvaraRadera

Skicka en kommentar